क्रिप्टो-सम्पति वैश्विक बाज़ार गहराई

शीर्ष संयुक्त बुक शीर्ष संयुक्त बुक

  1. BTC: $44229689
  2. XRP: $36036460
  3. ETH: $35069541

शीर्ष +MDR

  1. USDC: 53.7%
  2. PAX: 25.82%
  3. DOGE: 25.13%

शीर्ष 24hr MDR

  1. PAX: 30.17%
  2. BTC: 23.57%
  3. ETH: 19.01%