क्रिप्टो-सम्पति वैश्विक बाज़ार गहराई

शीर्ष संयुक्त बुक शीर्ष संयुक्त बुक

  1. XRP: $41178093
  2. ETH: $40709294
  3. BTC: $39743347

शीर्ष +MDR

  1. MDA: 79.48%
  2. USDC: 45.35%
  3. OKB: 35.02%

शीर्ष 24hr MDR

  1. MDA: 50.05%
  2. ROM: 27.1%
  3. BNB: 26.86%